III linksniuotė, tipų apžvalga. Priebalsinis ir mišrusis tipas.

Priebalsinis tipas:  a) genetyve vienu skiemeniu daugiau nei nominatyve (os, o-ris n).

 b) atmetus genetyvo galūnę –is, eina vienas priebalsis, paskui vėl balsis (os, or-is n).

                                          

 Mišrusis tipas: 1. a)  genetyve vienu skiemeniu daugiau nei nominatyve (cor, cor-dis n).

b)atmetus genetyvo galūnę –is, eina du priebalsiai, paskui vėl balsis (cor, cord-is n).

2. Vienodas skiemenų skaičius Nom. sg. ir Gen. sg. (cu-tis, cu-tis f).

NB!  1. Daiktavardžių, kurie baigiasi –ma, -matis (n) Dat. ir Abl. pluralis –is (ne –ibus).

2. vas, vasis n – gysla, kraujo indas: sg. linksniuojamas pagal III priebalsinį tipą, pl. linksniuojamas pagal II linksniuotę

3. Išimtis. Priebalsiniam (ne mišriajam) tipui priklauso: mater, tris f (smegenų dangalas), senex, senis m (senis), canis, is m, f (šuo), larynx, larýngis m (gerklos), pharynx, pharýngis m (ryklė).

  1. Išlinksniuoti: maža galva, vidinė tuštuma, didelė burna, sveikas plautis, kryžkaulis, ilgas kanalas, vidurinė dalis, sveikas inkstas, lūžęs dantis.
  2. Suderinti būdvardį su daiktavardžiu, parašyti Gen. sg.: extrémitas, atis f (parvus, a, um); systéma, atis n (anatómicus, a, um); femur, oris n (sinister, tra, trum); pectus, oris n (niger, gra, grum); pulmo, ónis m (sinister, tra, trum); apex, icis m (longus, a, um); gastrítis (acútus, a, um), vulnus (morsus, a, um), ulcus (callosus, a, um – nuospaudinis), forámen (nutritius, a, um), os (xiphoideus, a, um – kardinis), auris (dexter, tra, trum), mel (flavus, a, um – geltonas), fel (niger, gra, grum), syndróma (acútus, a, um), cutis (albus, a, um), derma (róseus, a, um).
  3. Išasmenuoti, parašyti imperatyvą: diluo, ere; coquo, ere, habeo, ére.
  4. Išversti: Stipinkaulio galva ir kūnas. Žastikaulio galas. Deltinė (deltoídeus, a, um) ir klubakaulio (pterygoídeus, a, um) šiurkštuma. Maitinamoji anga. Šlaunikaulio ir šeivikaulio galva. Šonkaulio kūnas. Limfagyslė (limfinė gysla). Kraujagyslė (kraujinė gysla). Kūne. Sveikata (sánitas, átis f) per (per su acc.) vandenį.

5.    Išversti: Inflammátio cavi oris seu stómatis stomatítis naminátur. Stomatítides variae sunt: stomatítis  allérgica, stomatítis herpética, stomatítis nicotiána, stomatítis ulcerósa, stomatítis  gangraenósa, stomatítis  aphthósa, stomatítis medicamentósa, stomatítis localisáta, stomatítis morbillósa etc. Inflammatiónes variae aegrótos vexant: gingivítis, glossítis, periostítis, parodontítis, periodontítis, pulpítis, apicítis radícis dentis, cheilítis, gingivostomatítis, maxillítis, sialoadenítis, uvulítis.

lūžęs – fractus, a, um

nagas – unguis, is m

sausas – siccus, a, um

stipinkaulis – radius, ii m

pieninis – lácteus, a, um

žastikaulis – húmerus, i m

galas – extrémitas, átis f

maitinamas – nutrítius, a, um

šeivikaulis – fíbula, ae f

limfinis – lympháticus, a, um

kraujinis – sanguíneus, a, um

systéma, atis n – sistema

gastrítis, itidis f – skrandžio uždegimas

vulnus, eris n – žaizda

ulcus, eris n – opa

nutrítius, a, um – maitinamasis

auris, is f – ausis

mel, mellis n – medus

fel, fellis n – tulžis

cutis, is f –  oda

albus, a, um – baltas

derma, atis n – oda

unguis, is m – nagas

lac, lactis n – pienas

nephroma, atis n – inksto navikas

nephrítis, itidis f – inksto uždegimas

ars, artis f – menas

mens, mentis f – siela, protas

rarus, a, um – retas

durus, a, um – kietas

urethra, ae f – šlaplė

inflammátio, ónis f – uždegimas

cavum, i n – ertmė

os, oris n – burna

stoma, atis n – burna (gr.)

nómino, áre – vadinti

allérgicus, a, um – alerginis

herpéticus, a, um – pūslelinis, herpes viruso

nicotiánus, a, um – nikotininis

ulcerósus, a, um – opinis

gangraenósus, a, um – gangreninis (žūsta audiniai)

aphthósus, a, um – aftinis, opelinis (aphtha, ae f – opelė)

medicamentósus, a, um – medikamentinis

localisátus, a, um – lokalizuotas, neišplitęs

morbillósus, a, um – tyminis

glossítis, ítidis f – liežuvio uždegimas

apex, icis m – viršūnė

radix, ícis f – šaknis

cheilítis, ítidis f – lūpos uždegimas

sialoadenítis, ítidis f - seilių liaukų uždegimas

úvula, ae f – gomurio liežuvėlis

Memoriā tenéte

verba anatómica

corpus, oris n – kūnas

pectus, oris n – krūtinė

tempus, oris n - smilkinys

crus, cruris n – blauzda

latus, eris n – šonas

impréssio, onis f – įspaudas

articulátio, onis f – sąnarys

excavátio, onis f – įduba

régio, ónis f – sritis

caput, itis n - galva

cervix, ícis f - kaklas

thorax, ácis m -  krūtinės ląsta

pulmo, ónis m – plautis

pes, pedis m – pėda

abdómen, inis n – pilvas

femur, oris n – šlaunis, šlaunikaulis

os, oris n – burna

ren, renis m – inkstas

splen, splenis m s. lien, liénis m – blužnis

apex, icis m – viršūnė

tendo, inis m – sausgyslė

margo, inis m – kraštas

forámen, inis n – anga

cartilágo, inis f – kremzlė

extrémitas, átis f – galas

tuberósitas, átis f – šiurkštuma

tuber, eris m – gumburas

poples, itis m – pakinklis

ócciput, itis n – pakaušis

cóccyx, coccýgis m – stuburgalis

uréter, éris m – šlapimtakis

cor, cordis n – širdis

os, ossis n – kaulas

pars, partis f – dalis, pusė

dens, dentis m – dantis

frons, frontis f - kakta

cutis, is f – oda

pubes, is f – gakta

auris, is f – ausis

naris, is f – šnervė

unguis, is m – nagas

canális, is m – kanalas

testis, is m – sėklidė

axis, is m – ašis

pelvis, is f- dubuo

 Visada neutrum giminė

-us, eris n

-us, oris n

-us, uris n

corpus, oris n – kūnas

pectus, oris n – krūtinė

tempus, oris n - smilkinys

crus, cruris n – blauzda

vulnus, eris n – žaizda

ulcus, eris n – opa

viscus, eris n – vidaus organas

latus, eris n – šonas

opus, eris n – darbas, kūrinys

-ma, matis n

-oma, omatis n (priesaga, reiškianti naviką)

Visada feminínum giminė

-io, ónis f

-     itis, itidis f (priesaga, reiškianti uždegimą).