Būdvardžių laipsniavimas

magnus, a, um (didelis)      maior, maius/major, majus                       máximus, a, um

parvus, a, um (mažas)        minor, minus                                            mínimus, a, um

bonus, a, um (geras)           mélior, mélius                                          óptimus, a, um

malus, a, um  (blogas)         peior, peius                                               péssimus, a, um

antérior, antérius – priekinis

postérior, postérius – užpakalinis

supérior, supérius – viršutinis

inférior, inférius – apatinis

intérior, ius – vidinis

NB! Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai linksniuojami pagal III linksniuotės priebalsinį tipą. Néutrum giminės Gen. kamienas sutampa su vyriškos ir moteriškos giminės kamienu.

Nom. sg.                             Gen. sg.

maior(m f)                          maióris

maius (n)                            maióris

minor (mf)                          minóris

minus (n)                            minóris

antérius (n)                         anterióris

postérius (n)                       posterióris

supérius (n)                         superióris

inférius (n)                          inferióris

NB! Anatomijos terminijoje būdvardžiai verčiami nelyginamojo laipsnio įvardžiuotine forma: parvus – mažasis, minor – mažasis, mínimus – mažasis.

NB! 6 būdvardžių, kurie baigiasi -ilis, e: fácilis, e (lengvas); diffícilis, e (sunkus); símilis, e (panašus); dissímilis, e (nepanašus); grácilis, e (grakštus); húmilis, e (žemas) – aukščiausiojo laipsnio daryba: kamienas + -limus, a, um (facil + limus, a, um).

Pratimai

  1. Išlinksniuoti: mažesnis sveikas (III l.) dubuo, apatinis sąnarinis šonas, užpakalinis plonas kraštas, priekinis kampas, didesnė pakaušinė anga, apatinis krūminis dantis, viršutinė šaknis .
  2. Parašyti Gen. sg.: trauma maius, genu dextrum minus, cor sanius, ánimal felícius, corpus antérius, corpus minus, os brévius, ulcus móllius, tubérculum postérius.
  3. Išversti: Priekinių ir užpakalinių raiščių chirurginis pašalinimas. Skausmas po operacijos. Hemoragija po viršutinio penkto krūminio danties ištraukimo. Priekinis nestabilumas.  Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas. Viršutinė šonkaulinė diafragmos dalis. Plaučio viršutinė skiltis. Apatinės galūnės vidinis lūžimas. Gerybinė adenoma priekiniame pamatiniame bronche. Viršutinės lūpos apgamas. Pakankama viršutinio danties restauracija.
  4. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: dešinioji apatinė galūnė (membrum, i n), paprasta mitralinė (mitrális, e) yda (vítium, ii n), viršutinė vaga, mažesnis kaktinis kaulas, priekinis kraštas (margo, inis m) ūmi didesnė opa, priekinis išilginis raištis (ligamentum, i n), kairioji mažesnė pėda.
  5. Išlaipsniuoti: recens, ntis; felix, ícis; ténuis, e; longus, a, um; símilis, e; magnus, a, um; súbtilis, e (smulkus); niger, gra, grum; ásper, era, erum.
  6. Išlaipsniuoti būdvardžius ir suderinti su kiekvienu daiktavardžiu, parašyti Gen. sg. linksnį: mollis, e (músculus, radix, os); longus, a, um (ángulus, curátio, membrum); parvus, a, um (dolor, dosis, mare); ténuis, e (canalis, artéria, vas), acer, cris, cre (culter, neurósis, olécranon).
  7.  Išversti:

Su didžiausiu pagyrimu (su – cum (Abl.); pagyrimas – laus, laudis f).

Griežtas įstatymas, bet įstatymas (griežtas – durus, a, um; bet – sed;  įstatymas – lex, legis f).

Pabaiga vainikuoja darbą (pabaiga – finis, is m; vainikuoti – coronáre).

Vyne teisybė, vandenyje sveikata (vynas – vinum, i n; teisybė – véritas, atis f; sveikata – sánitas, atis f).

Miestui ir pasauliui (miestas – urbs, urbis f; pasaulis – orbis, is m).

O laikai, o papročiai! (laikas – tempus, oris n; paprotys – mos, moris m)

Aukso vidurys (auksinis – áureus, a, um; vidurys – mediócritas, atis f)

 

nestabilumas – destabilisátio, ónis f

kryžminis – crucifórmis, e

plyšimas – ruptúra, ae f

diafragma – diaphrágma, atis n

hemoragija, kraujavimas – haemorrhágia, ae f

apgamas – naevus, i m

pakankamas – suffíciens, éntis

restauracija – restaurátio, ónis f

radix, ícis f – šaknis