Dalyviai, prieveiksmiai, skaitvardžiai

Particípium indicatívi actívi (PPA)

Pratimai

1. Sudaryti esamojo laiko dalyvius ir išversti: promíneo, promínui, prominére (kyšoti); flúctuo, fluctuávi, fluctuátum, fluctuáre (banguoti); pérforo, perforávi, perforátum, perforáre (prakiurinti); pénetro, penetrávi, penetrátum, penetráre (prasiskverbti); oppóno, oppósui, oppósitum, oppónere (statyti prieš); commúnico, communicávi, communicátum, communicáre (sujungti); ascéndo, ascéndi, ascénsum, ascéndere (kilti); descéndo, descéndi, descénsum, descéndere (nusileisti); recúrro, recúrri, recúrsum, recúrrere (grįžti); laxo, laxávi, laxátum, laxáre (laisvinti vidurius); defórmo, deformávi, deformátum, deformáre (pakeisti formą, deformuoti); fúlmino, fulminávi, fulminátum, fulmináre (žaibuoti); permáneo, permánsi, permánsum, permanére (pasilikti).

2. Parašyti Gen. sg.

vértebra próminens – kyšantis slankstelis

costa flúctuans – laisvasis (paž. banguojantis) šonkaulis

ulcus pérforans – kiūranti opa

ulcus pénetrans – prasiskverbianti opa

músculus oppónens – priešinis raumuo

ramus commúnicans – jungiamoji šaka

colon ascéndens – kylančioji gaubtinė žarna

colon descéndens – nusileidžiančioji gaubtinė žarna

typhus reccúrrens – grįžtamoji šiltinė

tabuléta laxans – vidurius laisvinanti tabletė

arthrítis defórmans – deformuojantis artritas

glaucóma fúlminans – žaibinė glaukoma

dens pérmanens – pastovusis (paž. pasiliekantis) dantis

Participium perfecti passívi (PPP)

Padaryti PPP, išversti:

pérforo, perforávi, perforátum, perforáre (prakiurinti),

pénetro, penetrávi, penetrátum, penetráre (prasiskverbti),

defórmo, deformávi, deformátum, deformáre (pakeisti formą, deformuoti),

frango, fregi, fractum, frángere (laužyti),

mórdeo, momórdi, morsum, mordére (kąsti),

contúndo, contúndi, contúsum, contúndere (sumušti),

comprímo, compréssi, compréssum, comprímere (suspausti),

destíllo, destillávi, destillátum, destilláre (distiliuoti).

Prieveiksmiai

cito – greitai

citíssime – kuo greičiausiai

bis – dukart

gratis – nemokamai

quantum satis – kiek reikia

Skaitvardžiai

Kiekiniai ir kelintiniai iki 10. Centum, mille, mília.

Pratimas

Parašyti romėniškais skaitmenimis: 1999, 786, 973, 497, 888, 649, 1974, 1875, 2011.

Koks skaičius? MCDXC, MCMXVII, DLV, XLIX, MDLV, MCCMXXCIX, CMXXLIV, DCCLX