Linksniuočių apžvalga. I linksniuotė. Prielinksnis in. Graikiški dėmenys. Žodžių tvarka sakinyje. Vaistažolių ir vaistų pavadinimų rašymas didžiosiomis raidėmis. Pažyminiai (derinamieji ir nederinamieji). Veiksmažodis esse.

Pastaba: linksniuotės nustatomos pagal Gen. sg. linksnį: Gen. sg.: I – ae; II – i; III – is; IV – us; V – ei.

Santrumpos: a. – artéria; a. a. – artériae (pl.); v. – vena; v. v. – venae (pl.); s. – seu/sive (arba)

Pratimai

1.  Išlinksniuoti: dešinysis blauzdikaulis, netikras vanduo, kairysis skruostas, balta uoga, sveikas skliautas, vaistinė medžiaga, krūtinės slankstelis.

2. In (Abl.) – kur? kame? Vt., in (Acc.) – į. Išversti: skruoste, skruostuose, į skruostus, į skruostą, distiliuotame vandenyje, į distiliuotą vandenį, nežinomose žemėse, į nežinomą žemę, nežinomoje žemėje, į nežinomas žemes, ampulėmis (paž. ampulėse), tabletėmis (paž. tabletėse), viršutiniame žandikaulyje, į apatinį žandikaulį.

3. Išversti (atkreipti dėmesį į žodžių tvarką terminijoje – priešinga lietuvių kalbai, pvz.: pirmas slankstelis – vértebra prima, šeivikaulio lūžimas – fractúra fíbulae): penktas šonkaulis, gleivinė (paž. gleivinis dangalas), antro slankstelio lūžimas, siūlė skliaute, medetkos tinktūra, ramunėlės žolė, vaistinė medžiaga tabletėmis, be distiliuoto vandens, be išorinio apatinio žandikaulio lūžimo, su vidiniais lūžimais, sveika pulpa, trauminė/potrauminė hemoragija, vainiko lūžimas.

4. Sudaryti graikiškų dėmenų terminus: sąnario skausmas, sąnario pašalinimas, skrandžio išsiplėtimas, skrandžio skausmas, inksto pašalinimas, inksto skausmas, inksto išsiplėtimas.

5. Išversti: esame, esi, esate, būk, esi, jie yra, jis yra, būkite.

6. Nustatyti linksniuotę: vulnus, eris n; amícus, i m; arcus, us m; silva, ae f; trauma, atis n; comes, itis m; caries, ei f; genu, us n;

7. Išversti: a. coronaria; a. a. coronariae; a. ophthalmicae; a. a. ophthalmicarum; in a. longa; in a. a. longis; v. cava; v. v. cavae; v. v. internas; memória s. retinéntia.

8. Išversti:

Non est medicína sine lingua Latína (lingua, ae f – kalba; sine (Abl.) – be).

Persóna non grata (persóna, ae m, f – asmuo; gratus, a, um – pageidaujamas).

Terra incógnita (terra, ae f – žemė; incógnitus, a, um – nežinomas).

Mea culpa (meus, a, um – maniškis, mano; culpa, ae f – kaltė)

Contra natúram (contra (Acc.) – prieš; natúra, ae f – prigimtis) .

In memóriam. Pro memória (memória, ae f – atminimas; pro (Abl.) – kam?).

Summa summárum.

dešinysis – dexter, dextra, dextrum

blauzdikaulis – tíbia, ae f

netikras – spúrius, a, um

vanduo – aqua, ae f

kairysis – sinister, sinistra, sinistrum

skruostas – bucca, ae f

baltas – albus, a, um

uoga – bacca, ae f

sveikas – sanus, a, um

kaukolės skliautas – calvária, ae f

vaistinis – medicátus, a, um

medžiaga – matéria, ae f

krūtinės (paž. krūtininis) – thorácicus, a, um

slankstelis – vértebra, ae f

distiliuotas – destillátus, a, um

nežinomas – incógnitus, a, um

žemė – terra, ae f

ampulė – ampúlla, ae f

tabletė – tabulétta, ae

viršutinis žandikaulis – maxílla, ae f

apatinis žandikaulis – mandíbula, ae f

penktas – quintus, a, um

šonkaulis – costa, ae f

gleivinis – mucósus, a, um

dangalas – túnica, ae f

antras – secundus, a, um

lūžimas – fractúra, ae f

skliautas – calvária, ae f

siūlė – sutúra, ae f

be – sine (Abl.)

vidinis – intérnus, a, um

išorinis – externus, a, um

tinktūra – tinctúra, ae f

medetka – Caléndula, ae f

žolė – herba, ae f

ramunėlė – Chamomílla, ae f

su – cum (Abl.)

pulpa – pulpa, ae f

trauminis – traumáticus, a, um

potrauminis – posttraumáticus, a, um

vainikas – coróna, ae f

Graikiški dėmenys:

-algia –  skausmas

-ectásia –  išsiplėtimas

-ectomia –  pašalinimas

arthr-   sąnarys

gastr -  skrandis

nephr-  inkstas

artéria, ae f – arterija

coronárius, a, um – vainikinis

ophthálmicus, a, um – akies

longus, a, um – ilgas

vena, ae f – vena

intérnus, a, um – vidinis

memória, ae f – atmintis

retinéntia, ae  - atmintis

Verba anatómica

axílla, ae f – pažastis

bucca, ae f – skruostas, žandas

calvária, ae f – kaukolės skliautas

circumferéntia, ae f – apvadas

clavícula, ae f - raktikaulis

costa, ae f – šonkaulis

coxa, ae f - dubuo

crista, ae f – skiauterė

fíbula, ae f - šeivikaulis

fossa, ae f – duobė

fóvea, ae f – duobutė

incisúra, ae f – įlanka

línea, ae f – linija

mandíbula, ae f – apatinis žandikaulis

maxílla, ae f – viršutinis žandikaulis

patélla, ae f – girnelė

scápula, ae f - mentė

spina, ae f – dyglys, ketera, nugara

sutúra, ae – siūlė

tíbia, ae f – blauzdikaulis

fíbula, ae f – šeivikaulis

túnica, ae f – dangalas

ulna, ae f - alkūnkaulis

vértebra, ae f - slankstelis